Skočiť na obsah

Často kladené otázky

Často kladené otázky v rámci Informačného centra NSSR

Informačné centrum (ďalej aj ,,IC“) zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním informácií pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov o stave súdneho konania. Pre často opakujúce sa otázky a dotazy sme pre Vás pripravili tie najčastejšie položené otázky a veríme, že Vám pomôžu sa zorientovať a priblížiť prácu v IC:

Otázky sme rozdelili do nasledovných okruhov:
 

Úvod

1. Kto má právo sa informovať na súdne konanie vedené na Najvyššom súde SR?
2. Akým spôsobom sa dostanem k informáciám o mojom súdnom konaní?
3. Akým spôsobom môžem dokladať písomnosti do spisu?


Overenie identity účastníka konania

4. Ako zistia overia moju identitu? Čo k tomu potrebujem?


Informácie zo spisu a dopĺňanie písomnosti

5. Aké informácie som oprávnený získať ako účastník konania?
6. Kde nájdem iné informácie o svojom súdnom konaní?
7. Aké informácie IC neposkytuje?


Nahliadnutie do spisu

8. Ako môžem nahliadnuť do svojho spisu? 

Úvod

1. Kto má právo sa informovať na súdne konanie vedené na Najvyššom súde SR?
Účastník/strana konania + právny zástupca.

2. Akým spôsobom sa dostanem k informáciám o mojom súdnom konaní?
IC môžete kontaktovať spôsobmi uvedenými v kontaktoch, kde sa aj nachádzajú pravidelne aktualizované informácie ako aj obmedzenia poskytovaných služby, sú dostupné na stránke v časti Kontakty

3. Akým spôsobom môžem dokladať písomnosti do spisu?
Písomnosti do spisu je možné dokladať poštou, mailom alebo osobne prostredníctvom podateľne Najvyššieho súdu.


Overenie identity účastníka konania

4. Ako zistia overia moju identitu? Čo k tomu potrebujem?

Zoznam údajov, ktorý je potrebný pre overenie identity účastníka konania: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, identifikácia účastníkov konania/strán sporu, resp. spisová značka Krajského súdu alebo Okresného súdu. Pri osobnom nahliadnutí overenie občianskym preukazom resp. advokátskym preukazom, služobným preukazom.


Informácie zo spisu a dopĺňanie písomnosti

5. Aké informácie som oprávnený získať ako účastník konania?
  • spisovú značku podľa ktorej Najvyšší súd konanie eviduje
  • meno a priezvisko sudcu spravodajcu/referujúceho sudcu
  • info o doručení podania, spisového materiálu, vyjadrenia alebo žiadosti
  • info o dátume vrátenia spisu na súd nižšieho stupňa a ktorému súdu bol spis vrátený
6. Kde nájdem iné informácie o svojom súdnom konaní?
  • zloženie senátu je zverejnené na stránke NS SR v časti: „Rozvrh práce Najvyššieho súdu na príslušný rok. (napr. pod sp.zn.: 9C...senát v zložení je na stránke NS SR/ v Rozvrhu práce /Súdne oddelenie 9C)
  • termín pojednávania – na web stránke Najvyššieho súdu
7. Aké informácie IC neposkytuje?
  • kedy bude vo veci rozhodnuté pri aktívnych spisoch (pozn. Informačné centrum týmito informáciami nedisponuje, nakoľko s konkrétnymi spismi pracujú jednotlivé kolégiá a nie IC. IC poskytuje len tie informácie, ktoré sú zamestnancom IC dostupné v Registri NS SR) – potrebné zaslať žiadosť o informáciu cez podateľňu poštou alebo e-mailom
  • právne poradenstvo
  • služby mediátora


Nahliadnutie do spisu

8. Ako môžem nahliadnuť do svojho spisu?

V prvom rade musí Informačné centrum overiť identitu volajúceho (viď. otázka č. 4). Následne ho poučí o tom, aké sú možnosti podania žiadosti o nahliadnutie do spisu – buď písomne alebo elektronicky. Po schválení nahliadnutia sudcom bude žiadateľ kontaktovaný - Informačné centrum mu oznámi termín, kedy môže do spisu nahliadnuť, čo sa spravidla deje v priestoroch centra.

Pri návšteve centra je potrebné preukázať sa občianskym preukazom alebo v prípade právnych zástupcov advokátskym preukazom resp. služobným preukazom.

V prípade, že sudca s nahliadnutím do spisu nesúhlasí, osobná návšteva v Informačnom centre nie je pre účastníkov konania či právnych zástupcov možná.

Zároveň nie je možná návšteva IC s cieľom priniesť písomnosti do spisu a podobne. Toto je možné urobiť len poštou, mailom alebo osobne prostredníctvom podateľne Najvyššieho súdu.

Skočiť na navigáciu