Skočiť na obsah

Projekty - Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti

opevs_logo_faza1
 Názov a sídlo prijímateľa: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Župné námestie 13, 814 90

Názov projektu: Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti
Kód projektu v ITMS2014+: 314021BGN2
Operačný program: Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy ​

Špecifický cieľ: 

2.1  Zvýšená efektívnosť súdneho systému
2.2  Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
 

Hlavné aktivity projektu:

1. Zefektívnenie a skvalitnenie činností na Najvyššom súde SR a v Kancelárii NS SR - aktivita je zameraná na posilnenie analytickej jednotky v oblasti judikatúry, dátovej analytiky a procesnej analytiky, ďalej na tvorbu procesov obehu súdneho spisu a súdneho manažmentu Najvyššieho súdu SR, modernizáciu knižnice a optimalizáciu výberového konania na pozíciu analytikov a asistentov sudcov.
 
2. Modernizácia informačného centra - aktivita je zameraná na modernizáciu a rozšírenie informačného centra a zaškolenie zamestnancov informačného centra v oblasti mäkkých zručností.
3. Posilnenie transparentnosti zavedením manažérskeho systému proti korupcii - aktivita je zameraná na implementáciu systému manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 37001 


Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 1 961 095,09 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2023

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 
Skočiť na navigáciu