Skočiť na obsah

Medzinárodné aktivity

Členstvo v medzinárodných organizáciách

Najvyšší súd Slovenskej republiky je v rámci svojich medzinárodných aktivít členom Siete predsedov najvyšších súdov EÚ so sídlom v Paríži, Globálnej siete súdnej integrity zriadenej pri Úrade OSN pre drogy a kriminalitu, Siete najvyšších súdov pri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, Asociácie štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ so sídlom v Bruseli, Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov so sídlom v Paríži.

Najvyšší súd Slovenskej republiky úzko spolupracuje s viacerými krajinami prostredníctvom ich zastupiteľských úradov na Slovensku, a to na rôznych odborných projektoch a vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa tém z oblasti justície, ako aj niekoľkými renomovanými medzinárodnými neziskovými organizáciami. Aktívne sa podieľa na vybraných aktivitách CEELI Inštitútu so sídlom v Prahe a prostredníctvom zástupcu z radov sudcov úzko spolupracuje aj v rámci CCJE - Poradnej rady Európskych sudcov pri Rade Európy v Štrasburgu.

Zároveň sa Najvyšší súd Slovenskej republiky zapája aj do vzdelávacích a školiacich akcií zastrešovaných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a to konkrétne v agende projektov Európskej komisie v krajinách strategického susedstva.

Network-presidents eu

Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie

Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
Webstránka
Predsedovia najvyšších súdov členských štátov Európskej únie na zakladajúcom valnom zhromaždení konanom 10. marca 2004 rozhodli o vytvorení Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie. Zasadnutia siete sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za rok, okrem výmeny skúseností je vždy diskutovaná aj určitá odborná téma týkajúca sa najmä problémov súdnictva a riadenia súdov.

Hlavným cieľom Siete je užšia vzájomná spolupráca najvyšších súdov, výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Sieť vytvára fórum, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať o otázkach spoločného záujmu.

V apríli 2007 Sieť sprístupnila spoločný portál judikatúry, ktorý umožňuje svojim členom vyhľadávať vo vnútroštátnych databázach súdnych rozhodnutí členských štátov.

Sieť sa tiež zaoberá legislatívnymi návrhmi predkladanými európskymi inštitúciami na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Rieši tiež vzdelávanie sudcov, vzťah medzi najvyššími súdmi a výkonnou mocou, vrátane otázky financovania najvyšších súdov, proces menovania sudcov najvyšších súdov v rôznych členských štátoch Európskej únie, reformu konania pred Súdnym dvorom Európskej únie a hodnotenie európskej politiky dotýkajúcej sa súdnictva.
Global Judical Integrity Network

Globálna sieť súdnej integrity

Global Judicial Integrity Network
Webstránka
V apríli 2018 bola na pôde OSN vo Viedni slávnostne spustená Globálna sieť súdnej integrity. Platforma bola vytvorená za účelom poskytovania pomoci jurisdikciám po celom svete v oblasti posilňovania súdnej integrity a predchádzania korupcie v súdnom systéme. Najvyšší súd Slovenskej republiky sa činnosti siete aktívne zapája, okrem iného aj pravidelnou účasťou na stretnutiach v zastúpení vedením súdu..

Sieť je integrálnou súčasťou Globálneho programu Deklarácie z Dohy a jej cieľom je posilniť súdnu integritu v súlade s čl. 11 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii. K súdnej integrite neodmysliteľne patrí aj snaha predchádzať korupcii a úplne ju eliminovať.

Sieť podporuje vzdelávanie a vzájomné aktivity medzi sudcami a inými zainteresovanými aktérmi z oblasti justície, ďalší vývoj a efektívne zapracovanie princípov sudcovského správania sa na zabránenie existencie korupcie v rámci súdneho systému a snaží sa uľahčovať prístup k relevantným nástrojom a zdrojom pre odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa súdnej integrity.

Prostredníctvom siete sú vyvinuté protikorupčné technické materiály a celosvetovo aplikovateľné usmernenia a rovnako tak poskytnutá technická asistencia jurisdikciám na vývoj a zapracovanie stratégií, opatrení a riešení pre posilnenie integrity a zodpovednosti súdnych systémov. Rôzne školiace programy, webináre a pod.
SCN

Sieť najvyšších súdov (SCN)

Superior Courts Network
Webstránka
Sieť bola založená v Štrasburgu v roku 2015 a Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stal jej členom v roku 2017. Cieľom siete je prehĺbiť dialóg medzi národnými súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva a zlepšiť a uľahčiť vnútroštátnym súdom implementáciu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Členmi siete sa môžu stať najvyššie a ústavné súdy zmluvných štátov dohovoru.

Spôsob fungovania SCN a realizácie vzájomnej výmeny informácií je zakotvený prioritne v Charte o spolupráci SCN. Európsky súd pre ľudské práva zdieľa prostredníctvom SCN rozličné materiály, ako napr. týždenné prehľady rozhodovacej činnosti, analytické prehľady rozhodnutí, krátke rešerše a rešerše rozhodovacej činnosti. Týždenné prehľady rozhodovacej činnosti a analytické prehľady sa zasielajú elektronicky všetkým sudcom a asistentom sudcov.

Pre nadväzovanie hlbšej spolupráce nielen medzi Európskym súdom pre ľudské práva a vnútroštátnymi súdmi, ale aj medzi vnútroštátnymi súdmi z rôznych krajín navzájom sa raz ročne v Štrasburgu koná pracovné odborné fórum kontaktných osôb.
Ceeli institute

CEELI Inštitút

Central and Eastern European Law Initiative
Webstránka
CEELI Inštitút je nezisková organizácia založená v roku 1990 so sídlom v Prahe, zameraná na vzdelávanie a poskytovanie právnej pomoci krajinám strednej a východnej Európy, ako aj krajinám Blízkeho východu.

Cieľom CEELI Inštitútu je poskytovanie postgraduálneho profesionálneho právnického vzdelania pre právnikov, sudcov a ostatných odborníkov, venujúcich sa právnym reformám v krajinách, ktoré prechádzajú demokratickými zmenami. Konferencie, workshopy, interaktívne školenia, vzdelávacie e-learningové podujatia a špecializované programy so zameraním na nezávislosť súdnictva a boj proti korupcii vytvárajú priestor na celosvetové zdieľanie skúseností, nápadov a osvedčených postupov.

Za jedno z najvýznamnejších podujatí CEELI Inštitútu, zamerané na zdieľanie skúseností medzi vrcholnými predstaviteľmi súdnictva krajín strednej a východnej Európy, je možné považovať medzinárodnú Konferenciu predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy. Najvyšší súd Slovenskej republiky mal po prvý krát na tejto každoročne sa konajúcej konferencii s medzinárodnou účasťou zastúpenie v roku 2011. V poradí deviatu konferenciu predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy organizoval v roku 2019 Najvyšší súd Slovenskej republiky a zabezpečil tak odborné diskusie medzi predstaviteľmi Albánskej republiky, Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharskej republiky, Českej republiky, Čiernej hory, Estónskej republiky, Gruzínskej republiky, Kosova, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarska, Moldavskej republiky, Poľskej republiky, Rumunskej republiky, Ruskej federácie, Severomacedónskej republiky, Slovenskej republiky, Slovinskej republiky, Ukrajiny a Spojených štátov amerických.

Na konferencii zastrešovanej Najvyšším súdom Slovenskej republiky slávnostne pristúpil k tzv. Brijunskému vyhláseniu o princípoch sudcovskej nezávislosti, Najvyšší kasačný súd Bulharska. Brijunské vyhlásenie je dnes spolu s Bangalorskými zásadami správania sudcov považované za kľúčový nástroj medzinárodného práva poskytujúci základ koncepcie nezávislého súdnictva ako fundamentálneho prvku právneho štátu.
Curia

Súdna sieť EÚ (RJUE)

Judicial Network of the European Union
Webstránka
Súdna sieť Európskej únie bola vytvorená na základe podnetu predsedu Súdneho dvora Európskej únie a predsedov ústavných a najvyšších súdov členských štátov v rámci Fóra sudcov, ktoré zorganizoval Súdny dvor Európskej únie v roku 2017 pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Vzhľadom na to, že informácie poskytované na tejto platforme majú veľký význam pre rozvoj a jednotu práva Únie, Súdny dvor Európskej únie sa zúčastnené súdy rozhodli zdieľať so širokou verejnosťou všetky dokumenty, ktoré nemajú dôverný charakter, tým, že vytvoria priestor venovaný sieti na internetovej stránke Curia.

Tento portál predstavuje pre Najvyšší súd Slovenskej republiky jeden zo zdrojov informácii v oblasti európskeho práva. Sudcovia a asistenti majú vďaka nemu prehľad o prejudiciálnych konaniach a o významných vnútroštátnych rozhodnutiach ostatných členských štátov. Správy a štúdie vo forme tematických súborov, výskumných správ a právnych prehľadov sú ďalším cenným zdrojom pri práci s európskym právom.

S cieľom uľahčiť a skvalitniť prácu sudcov a asistentov pripravuje ODAK preklad prehľadov vnútroštátnych rozhodnutí, ktorým predchádzalo rozhodovanie Súdneho dvora Európskej únie o predbežnej otázke. V neposlednom rade, keďže sieť združuje najvyššie súdy a ústavné súdy členských štátov, poskytuje možnosť pre priame a efektívne nadväzovanie kontaktov medzi ich predstaviteľmi – sudcami, asistentmi sudcov, analytikmi, prípadne ďalšími zamestnancami.

Najvyšší súd aktívne participuje, ako na výročných, tak aj viacerých pracovných stretnutiach Súdnej siete.
Aca Europe

Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie

Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union
Webstránka
ACA-Europe je európske združenie zložené zo Súdneho dvora Európskej únie a štátnych rád alebo z najvyšších správnych jurisdikcií každého z členov Európskej únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky bol prijatý za člena združenia na valnom zhromaždení dňa 15. júna 2004 a bol členom do roku 2021. Stálymi prizvanými členmi sú Nórsko a Švajčiarsko, zástupcovia Čiernej Hory, Srbska a Turecka pôsobia v rámci ACA-Europe ako pozorovatelia.

Valné zhromaždenie ACA-Europe sa uskutočňuje každý rok a kolokvium na určitú odbornú tému každé dva roky, a to vždy v predsedajúcej krajine. K témam, ktoré sú predmetom jednotlivých kolokvií každý člen vyplní dotazník, v ktorom odpovie na položené otázky. Z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je podkladom pre kolokvium.

ACA-Europe každoročne usporadúva viacero odborných seminárov a zabezpečuje výmenné stáže sudcov najvyšších správnych súdov.

Hlavným cieľom združenia je podporovať vzájomnú výmenu poznatkov, ako aj názorov a skúseností v oblasti právnej vedy, organizácie a fungovania súdnych a/alebo poradných orgánov jeho členov, a to predovšetkým vo vzťahu k právu Európskej únie. Združenie spravuje elektronickú databázu súdnych rozhodnutí JURIFAST a DEC.NAT.
Aihja

Medzinárodná asociácia najvyšších správnych súdov

International Association of Supreme Administrative Jurisdictions
Webstránka
Asociácia bola založená v roku 1983 a združuje viac ako 100 najvyšších správnych súdov zo všetkých svetových kontinentov. Jej cieľom je podporovať spoluprácu v oblasti právnych otázok spadajúcich do rozhodovacej činnosti správnych súdov rozhodujúcich v poslednej inštancii a výmenu poznatkov a skúseností zo súdnej praxe. S ohľadom na rôznorodosť právnych kultúr, súdy združené v asociácii sa usilujú o zdolávanie právnych bariér komparatívnym štúdiom jednotlivých právnych systémov a spoločnými diskusiami o obdobných, a tiež rozdielnych právnych inštitútoch jednotlivých právnych systémov.

Asociácia publikuje zbierku najvýznamnejších rozhodnutí súdov členských krajín na vybrané témy, ktorá je cenným nástrojom pri ich porovnávaní a analyzovaní a tým prispieva ku globálnej znalosti správneho práva.

Konferencia IASAI sa koná pravidelne každé tri roky vždy na určitú odbornú tému, ku ktorej každý členský štát spracuje príslušné informácie (odpovede na otázky na základe dotazníka), z odpovedí je spracovaná súhrnná správa, ktorá je predmetom diskusie. V rámci konferencií IASAI sa usporadúvajú aj pracovné dielne/workshopy ku konkrétnej odbornej problematike. Informácie sú prístupné na webovej stránke.

V roku 2013 boli schválený nový výmenný program a odvtedy sa na pravidelnej báze konajú každoročné výmenné stáže sudcov, a to aj za účasti sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Prechodom správnej agendy na nový subjekt v roku 2021 členstvo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v asociácii zaniklo. 
Skočiť na navigáciu