Skočiť na obsah

Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1

opevs_logo_faza1

Názov a sídlo prijímateľa: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Župné námestie 13, 814 90

Názov projektu: Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1
Kód projektu v ITMS2014+: 314021S112
Výzva - kód Výzvy: OPEVS-PO2-SC2.1-2.2- 2018-9
Operačný program: Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy ​
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému, 2.2 Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 2 387 604,06 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 1/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2021

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí­ NFP
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí­ NFP
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí­ NFP
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí­ NFP
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP 
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Opis projektu "Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1"

TLAČOVÉ SPRÁVY:

07.10.2019 Najvyšší súd rozhoduje rýchlejšie, výrazne k tomu prispelo analytické oddelenie
06.12.2018 Najvyšší súd výrazne investuje do zvyšovania svojej efektívnosti a transparentnosti
23.09.2021 Nový web najvyššieho súdu poskytuje voľný prístup ku kľúčovým dátam ako sú napríklad rozhodnutia

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
Skočiť na navigáciu