Skočiť na obsah

Knižnica

Knižnica Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je špeciálnou knižnicou so zvláštnym režimom. Svoje služby poskytuje predovšetkým sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, súdnym poradcom a ďalším zamestnancom Kancelárie Najvyššieho súdu SR. Externí používatelia z verejnosti môžu knižnicu navštíviť len po predchádzajúcom telefonickom objednaní a sú im umožnené prezenčné výpožičky.

 

História

Knižnica na Najvyššom súde Slovenskej republiky bola zriadená Najvyšším súdom Slovenskej republiky v roku 1970. Knižnica Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ („ďalej aj „knižnica najvyššieho súdu alebo knižnica“) bola dňa 2. augusta 2000 v súlade s ustanovením §12 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o knižniciach“) zapísaná v zozname knižníc vedenom Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako špeciálna knižnica úradu.

Ako špecializované knižnično-informačné pracovisko Najvyššieho súdu SR bola knižnica organizačne začlenená do Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky („ďalej len ODAK“) v zmysle organizačného poriadku účinného od 1. decembra 2017.

Fond

Knižnica najvyššieho súdu buduje podľa  § 5 ods. 3 zákona o knižniciach a v súlade s poslaním a požiadavkami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky špecializovaný knižničný fond so zameraním na oblasť práva, a to naprieč všetkými odbormi práva, ako aj právnej teórie, právnej histórie, politológie a príbuzných odborov.

Skočiť na navigáciu