Skočiť na obsah

Rozvrh práce

Rozvrhom práce rozumie akt riadenia predsedu Najvyššieho súdu, ktorým sa riadi organizácia práce súdu pri zabezpečovaní výkonu súdnictva na príslušný kalendárny rok. Rozvrh práce sú spolu so stanoviskom Sudcovskej rady verejne prístupné. Predseda Najvyššieho súdu je povinný zabezpečiť rozvrh práce každému sudcovi Najvyššieho súdu. Každý má právo nazrieť do rozvrhu práce a robiť si z neho výpisy a odpisy.
 
Rozvrh práce zostavuje predseda Najvyššieho súdu tak, aby bol zabezpečený výkon súdnictva. Pri tvorbe rozvrhu práce je povinný rešpektovať zásadu rovnomernej zaťaženosti sudcov a súdnych úradníkov. Predseda Najvyššieho súdu je povinný návrh rozvrhu práce, predtým než ho predloží Sudcovskej rade, prerokovať so sudcami.
 
Predseda Najvyššieho súdu predkladá návrh rozvrhu práce na nasledujúci kalendárny rok Sudcovskej rade na prerokovanie najneskôr do 1. decembra kalendárneho roka spolu s pripomienkami a výhradami sudcov. Rozvrh práce vydá predseda Najvyššieho súdu s uvedením pripomienok a výhrad Sudcovskej rady bezodkladne po jeho prerokovaní v Sudcovskej rade, najneskôr však do 15. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý je rozvrh práce určený. Rozvrh práce sa zverejňuje spolu so stanoviskom Sudcovskej rady.
 
Ak predseda Najvyššieho súdu nevydá rozvrh práce riadne a včas, organizácia práce súdu sa pri zabezpečovaní riadneho výkonu súdnictva riadi pôvodným rozvrhom práce do vydania nového rozvrhu práce. Zmeny a dodatky rozvrhu práce, ktoré sa dotýkajú sudcov a súdnych úradníkov poverených konaním a rozhodovaním, vykoná predseda Najvyššieho súdu spôsobom určeným v rozvrhu práce po ich prerokovaní v Sudcovskej rade. Po každej zmene rozvrhu práce je predseda súdu povinný zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia rozvrhu práce. Úplne znenie rozvrhu práce zverejní predseda Najvyššieho súdu rovnako ako rozvrh práce
Skočiť na navigáciu