Skočiť na obsah

Kompetencie predsedu Najvyššieho súdu SR

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zabezpečuje riadenie najvyššieho súdu a správu najvyššieho súdu zabezpečuje prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu.

Predseda súdu zabezpečuje riadenie súdu v oblasti výkonu súdnictva najmä rozvrhom práce, výkonom dohľadu nad dodržiavaním dôstojnosti a plynulosti súdneho konania a zásad sudcovskej etiky, využívaním výsledkov vnútornej revízie a vybavovaním sťažností.

Predseda súdu dohliada na dodržiavanie zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho konania a plynulosti súdneho konania a na tento účel dohliada na riadny chod súdnych oddelení, sleduje a hodnotí pravidelnosť práce sudcov a senátov v oblasti organizácie a efektivity práce senátov a oddelení, efektivity využívania pridelených prostriedkov a efektivity využívania pojednávacích dní, vykonáva previerky súdnych spisov a manipulácie s nimi, sleduje rozhodovaciu činnosť sudcov z hľadiska plynulosti súdneho konania, osobitne sleduje plynulosť súdneho konania v prípadoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd a vybavuje sťažnosti.

Pri vykonávaní dohľadu spolupracuje predseda súdu s predsedom kolégia.

Predseda najvyššieho súdu vykonáva správu súdu len tým, že vybavuje personálne veci sudcov a zabezpečuje riadenie osobného úradu, zodpovedá za dodržiavanie zákonných podmienok náhodného prideľovania vecí pre senáty, sudcov a súdnych úradníkov a prerozdeľovania už pridelených vecí a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.

Predseda súdu vykonáva úkony, koná a rozhoduje aj vo veciach, pri ktorých tak ustanovuje osobitný predpis ( napr. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, či zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z.).

Predseda súdu koná v mene súdu. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda najvyššieho súdu.

Predseda súdu môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

Predseda súdu vykonáva súdnictvo ako predseda senátu, člen senátu alebo sudca podľa rozvrhu práce v rozsahu určenom tak, aby mu to nebránilo plniť si povinnosti predsedu súdu a riadiť súd.

Predseda súdu sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu alebo ohroziť dôveru v nestranný a spravodlivý výkon tejto funkcie.

Predseda súdu je povinný vykonávať svoju funkciu svedomito, riadne a včas plniť svoje povinnosti orgánu riadenia a správy súdov; voči sudcom súdu, ktorého správu vykonávajú, pristupovať nezaujato a zachovávať za rovnakých podmienok ich rovnaké práva a povinnosti; nemôžu zvýhodňovať alebo znevýhodňovať sudcu pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní; nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť osobnými záujmami alebo záujmami politických strán, politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami; zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdom; ustanovenie § 74 ods. 1 písm. e) tým nie je dotknuté.

Predseda súdu je povinný dohliadať na dodržiavanie povinností ustanovených sudcom týmto zákonom a osobitnými zákonmi a v prípade dôvodného podozrenia z ich porušovania je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zistenie skutkového stavu, odstránenie zistených nedostatkov a vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti alebo trestnej zodpovednosti.
Skočiť na navigáciu