Skočiť na obsah

Postavenie a pôsobnosť

Najvyšší súd Slovenskej republiky je vrcholný orgán všeobecného súdnictva na Slovensku, zabezpečujúci rozhodovaním o opravných prostriedkoch jednotu vo výklade práva na súdoch nižších stupňov, t. j. na okresných súdoch, na krajských súdoch a na Špecializovanom trestnom súde. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky koná a rozhoduje:
  • o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,
  • o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu, ak tak ustanovujú predpisy o konaní pred súdmi,
  • spory o vecnej príslušnosti medzi súdmi a orgánmi verejnej správy,
  • o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu, ak tak ustanovuje predpis o konaní pred súdmi,
  • v iných veciach, ak to zákon alebo medzinárodná zmluva ustanovuje. 


Najvyšší súd vykonáva prieskum rozhodovacej činnosti súdov v právoplatne skončených veciach. 

Najvyšší súd taktiež dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

Sídlom Najvyššieho súdu je Bratislava.

Na čele najvyššieho súdu  je jeho predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu vymenúva zo sudcov najvyššieho súdu prezident Slovenskej republiky.

Organizáciu a právomoci Najvyššieho súdu a postavenie sudcov Najvyššieho súdu upravuje zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákon č. 385/ 2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zloženie senátov upravuje Rozvrh práce Najvyššieho súdu  Slovenskej republiky 

Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z.z.–  tento rokovací poriadok upravuje rokovací poriadok pléna Najvyššieho súdu, rokovací poriadok kolégia Najvyššieho súdu,  spôsob vydávania Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, poriadok pre voľbu a odvolávanie predsedov kolégií Najvyššieho súdu, určenie orgánu na vykonanie revízie na najvyššom súde a spôsob ustanovenia členov revízneho oddelenia pre revíziu Špecializovaného trestného súdu, spôsob voľby a odvolávania členov Sudcovskej rady Najvyššieho súdu.

 
Skočiť na navigáciu