Skočiť na obsah

Druhé tohtoročné číslo Bulletinu ODAK

Bulletin 2021_2_obal Zobraziť fotogalériu

Pod gesciou Oddelenia analytiky, dokumentácie a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu vyšlo tohtoročné druhé číslo odborného recenzovaného právnického časopisu Bulletin ODAK. Bulletin ODAK s periodicitou dvakrát ročne prináša v online verzii čitateľom najdôležitejšie a najzaujímavejšie novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

V rubrike venujúcej sa európskej legislatíve sa môžete oboznámiť s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1529, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III), ktorého všeobecným cieľom je podpora štátov, ktoré požiadali o pristúpenie k Únii pri prijímaní a vykonávaní politických, inštitucionálnych, právnych, správnych, sociálnych a hospodárskych reforiem, ktoré sa od nich v záujme dodržiavania hodnôt Únie požadujú.

 

V novom čísle Bulletinu ODAK si môžete taktiež prečítať článok o súdnom systéme Rakúska a získate prehľad o podaných predbežných otázkach slovenských súdov Súdnemu dvoru Európskej únie, ako aj o rozhodnutých predbežných otázkach.

 

Nové číslo ďalej obsahuje rozhodnutia vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ v oblasti správneho súdnictva z databázy JuriFast Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ.
 

Výber judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vám prináša aktuálnu tému súvisiacu so zdravotnou krízou COVID-19 a otázkami, ktoré vyvoláva vo vzťahu k ustanoveniam Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o právo na život, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, práva na slobodu a bezpečnosť, práva na spravodlivé súdne konanie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, slobodu náboženského vyznania, slobodu prejavu, slobodu združovania, ochranu majetku a slobodu pohybu.

 

V závere bulletinu vám predkladáme preklad kapitoly Príručky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z trestnoprávneho hľadiska – Vykonávanie dôkazov.

Skočiť na navigáciu