Skočiť na obsah

Najvyšší súd sa pripája k inštitúciám, ktoré prijali protikorupčnú politiku ako nástroj na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry

logo NS SR Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 22. decembra – Najvyšší súd spolu s Kanceláriou Najvyššieho súdu prijali protikorupčnú politiku vytvorenú v procese implementácie protikorupčného manažérskeho systému podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016. Zavedenie a následná certifikácia protikorupčného manažérskeho systému je jednou z hlavných aktivít národného projektu „Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti“.

Najvyšší súd dlhodobo pracuje na posilnení dôvery občanov v justíciu a na zlepšení svojej rozhodovacej a zjednocovacej činnosti. Jedným z nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov je zvýšenie transparentnosti, s čím úzko súvisí predchádzanie korupcii, a to v maximálnej možnej miere.

Protikorupčná politika Najvyššieho súdu je vypracovaná v súlade s ISO normou – systémom manažérstva proti korupcii. Predstavuje súbor požiadaviek a postupov na implementáciu systému opatrení, ktoré slúžia na zlepšenie riadenia a efektívne rozpoznávanie korupčných rizík.

Najvyšší súd a Kancelária Najvyššieho súdu si v rámci implementácie Protikorupčného manažérskeho systému (PKMS) stanovili nasledujúce ciele:

 

  1. Komunikovať s laickou a odbornou verejnosťou o prijatí protikorupčnej politiky.
  2. Presadzovať kultúru nulovej tolerancie voči korupcii v prostredí organizácie, vedúcu k zabezpečeniu nezávislosti a nestrannosti pri súdnom rozhodovaní.
  3. PKMS aplikovať predovšetkým na oblasti s absentujúcimi kontrolnými mechanizmami.
  4. Aktualizovať v súlade s PKMS smernicu o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky a v Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a smernicu o používaní výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
  5. Dôsledne dohliadať na zverejňovanie rozhodnutí najvyššieho súdu na webovom sídle organizácie.
  6. Poskytovať kontinuálne vzdelávanie všetkým zamestnancom a sudcom organizácie v oblasti konfliktu záujmov, prevencie korupcie, oznamovania korupcie a iných nekalých praktík a zlepšovania povedomia o korupčných rizikách.

Úplné znenie protikorupčnej politiky je zverejnené na webovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

 

Skočiť na navigáciu