Skočiť na obsah

Novým členom ACA – Europe by sa mohol stať Najvyšší správny súd

58069 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 31. mája 2021 – Najvyšší súd SR by mohol v ACA – Europe (Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie) nahradiť novovzniknutý Najvyšší správny súd SR (NSS SR). Jeho členstvo však nevznikne len tým, že naň prejde rozhodovacia činnosť v správnej agende, musí oň riadne požiadať. Aj toto bola jedna z tém kolokvia a valného zhromaždenia ACA – Europe, ktoré sa pre pandemickú situáciu konalo online.

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch, za Najvyšší súd sa na ňom zúčastnil jeho predseda Ján Šikuta a predsedníčka senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Katarína Benczová. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda NSS SR Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

Významným bodom bolo prerokovanie nového štatútu združenia. Vychádza zo skutočností, že Veľká Británia vystúpila z EÚ, na Slovensku vznikol NSS SR či z možnosti využívať moderné informačné technológie, čo ukázala práve pandémia COVID-19. Významnou zmenou je aj fakt, že sa zmenil belgický zákon o združeniach a spoločnostiach, na základe ktorého združenie ACA – Europe pôsobí, a tak sa musia všetky štatúty novej právnej úprave najneskôr do 1. januára 2024 prispôsobiť.

Zánikom správneho kolégia a prechodom agendy správneho súdnictva na NSS SR tým prirodzene zaniká aj opodstatnenosť členstva Najvyššieho súdu v ACA-Europe. Najvyšší súd sa tak na podujatí po dlhých rokoch zúčastnil ako člen poslednýkrát. Avšak ako pozorovateľ je v prípade, ak novovzniknutý súd o členstvo prejaví záujem, pripravený poskytnúť súčinnosť tak, aby bola zachovaná kontinuita v tejto významnej a mimoriadne prínosnej odbornej zahraničnej agende.

Katarína Benczová na kolokviu prezentovala výsledky dotazníku, ktorý vypracovalo oddelenie dokumentaristiky, analytiky a komparatistiky Najvyššieho súdu. Zameraný bol na manažment informácií v správnom práve EÚ v kontexte dnešnej digitálnej doby.

Skočiť na navigáciu