Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - vypratanie nehnuteľnosti

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 1Cdo/88/2020

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 24. augusta 2022 senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol uznesením vo veci vedenej pod sp. zn. 1Cdo/88/2020. V predmetnej občianskoprávnej veci sa senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaoberal otázkou, či sa oprávnený držiteľ pozemku môže domáhať vypratania pozemku voči žalovanému iba v prípade, ak sa na pozemku nachádzajú hnuteľné veci vo vlastníctve alebo v oprávnenej držbe žalovaného. 

Dovolateľ podal dovolanie podľa § 421 ods. 1 písm. b) CSP. Podľa mienky dovolateľa rozhodnutie odvolacieho súdu spočívalo v nesprávnom právnom posúdení veci, nakoľko rozhodnutie ktorým sa potvrdilo rozhodnutie súdu prvej inštancie záviselo od rozhodnutia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená - konkrétne „či sa žalobca ako oprávnený držiteľ môže úspešne domáhať vypratania pozemku voči žalovanému iba v prípade, ak sa na pozemku nachádzajú hnuteľné veci vo vlastníctve alebo v oprávnenej držbe žalovaného.“

Dovolací súd sa stotožnil s právnym názorom dovolateľa, že žalobca ako oprávnený držiteľ sa môže domáhať ochrany proti tomu, kto do jeho práva oprávnenej držby neoprávnene zasahuje postupom podľa § 126 Občianskeho zákonníka, pričom žiadne z ustanovení OZ neupravuje, že neoprávnene umiestnené veci musia byť vo vlastníctve či v držbe žalovaného. V nadväznosti na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky v odôvodnení predmetného uznesenia uviedol nasledovné: Podľa názoru súdu je v danom prípade žalobca ako oprávnený držiteľ pozemku oprávnený domáhať sa ochrany svojho vlastníckeho práva, resp. oprávnenej držby (vypratania nehnuteľnosti od špecifikovaných zvyškov motorových vozidiel) žalobou na vypratanie pozemku podľa § 126 Občianskeho zákonníka a to buď vo vzťahu k osobe, ktorá zvyšky motorových vozidiel na pozemok uložila (v predmetnej veci na základe právneho dôvodu, ktorý neskôr odpadol) alebo vo vzťahu k vlastníkovi týchto vecí, resp. oprávnenému držiteľovi vecí.“

Predmetné rozhodnutie bolo prijaté ako zbierkové rozhodnutie na zasadnutí občianskoprávneho kolégia dňa 5.6.2024 s nasledujúcou právnou vetou: „Vlastník pozemku (tiež aj oprávnený držiteľ a detentor) je oprávnený domáhať sa vypratania pozemku od špecifikovaných zvyškov motorových vozidiel žalobou podľa § 126 Občianskeho zákonníka buď voči vlastníkovi týchto vecí alebo voči tretej osobe, ktorá takéto veci na nehnuteľnosti uložila hoci aj na základe právneho dôvodu, ktorý ale neskôr odpadol.“  Všetky novoprijaté rozhodnutia budú publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky zverejnenej na webovej sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

1Cdo/88/2020 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu