Skočiť na obsah

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigel Baker bol hosťom predsedu Najvyššieho súdu

2338 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 22. júla 2021 - Ján Šikuta prijal na pôde Najvyššieho súdu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Stretnutia sa zúčastnila aj podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková a Jarmila Sviteková z veľvyslanectva. Išlo o prvé oficiálne stretnutie vedenia Najvyššieho súdu s veľvyslancom, ktorý pôsobí na Slovensku od septembra 2020.

Hlavnými témami stretnutia boli aktuálne otázky rezonujúce v slovenskej justícii. Ján Šikuta a Andrea Moravčíková ocenili vysokú mieru záujmu veľvyslanca o tému reformy slovenského súdnictva. V diskusii sa veľvyslanec podrobnejšie oboznámil s procesom justičnej reformy, jej vplyvom na Najvyšší súd a s cieľmi, ktoré má naplniť. Otázku súdnej mapy vyhodnotili zúčastnení ako zásadnú, avšak v celkovom kontexte reformy zhodne považujú za najdôležitejšie, aby bola implementácia celého projektu postupná a plynulá s čo najmenším dopadom na dĺžku a kvalitu prebiehajúcich súdnych konaní. Predseda a podpredsedníčka Najvyššieho súdu však upozornili, že kľúčové pri prijímaných zmenách je predovšetkým personálne obohatiť podporný administratívny aparát sudcov na všetkých súdnych úrovniach za účelom zrýchlenia a skvalitnenia prístupu občanov k spravodlivosti. V diskusii sa venovali aj vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a odčleneniu správnej agendy z kompetencií Najvyššieho súdu. Vedenie oboznámilo veľvyslanca s administratívnou aj finančnou náročnosťou tohto procesu.

Veľvyslanec sa zaujímal aj o tému právneho štátu, pri ktorej predseda a podpredsedníčka považujú za ťažiskovú najmä oblasť zjednocovania rozhodovacej činnosti, pričom sa strany zhodli na tom, že sa tým významne prispieva k zvýšeniu dôvery občanov v súdny systém, čo je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov kvality justície.

Veľvyslanec zároveň na stretnutí predstavil aj svoju víziu ďalšej spolupráce s Najvyšším súdom na platforme stretnutí odborníkov nielen z oblasti justície, ktorých vedomosti môžu prácu sudcov obohatiť. Vedenie Najvyššieho súdu víta túto možnosť diskusie a výmeny informácií v oblasti práva formou stretnutí, seminárov a okrúhlych stolov, či inej formy spolupráce s odborníkmi zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Taktiež oceňuje otvorený prístup veľvyslanca k spolupráci v oblasti vzdelávania a možnosť prehlbovania vzájomných vzťahov touto cestou.

Skočiť na navigáciu