Skočiť na obsah

Zjednocovacie senáty Najvyššieho súdu výrazne prispejú k posilneniu právnej istoty

logo NS SR Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 1. jún 2022 – Najvyšší súd dnešným dňom zriadil špeciálne zjednocovacie senáty. Tie  výrazne prispejú k skvalitneniu rozhodovacej praxe samotného súdu, ako aj k právnej istote v rozhodovaní súdov nižších inštancií.

Vedenie Najvyššieho súdu považuje zjednocovaciu činnosť za kľúčovú pre zachovanie princípov právneho štátu a právnej istoty, preto bolo zriadenie zjednocovacích senátov jeho prioritou. Práve vďaka kvalitnej judikatúre môžeme dosiahnuť predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, zníženie súdivosti, a najmä zrýchlenie súdnych konaní, ktoré je z pohľadu občana ťažiskovou témou. Judikatúra prijatá Najvyšším súdom sa stáva prameňom práva a každému účastníkovi konania garantuje, že na určitú právne relevantnú otázku sa bude opakovane v rovnakých podmienkach dávať rovnaká odpoveď.

Zjednocovacie senáty budú prínosom v prípadoch, keď došlo k rozdielnemu výkladu zákona a vyžadujú jeho zjednotenie. Predsedu príslušného kolégia upozornia na prípady, v ktorých došlo k rozdielnemu výkladu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  Rovnako ho upozornia na otázky, ktoré vyžadujú zjednotenie výkladu a môžu sa týkať viacerých kolégií, prípadne na otázky, ktoré sú medzi kolégiami sporné.

Sudcom poskytnú podporu formou sústreďovania a odovzdávania poznatkov o výklade a používaní zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, Ústavného súdu a ďalších súdov Slovenskej republiky, ako aj z rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

V každom kolégiu, teda v obchodnoprávnom, občianskoprávnom a trestnom, pôsobí jeden päťčlenný zjednocovací senát.

Skočiť na navigáciu