Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - porušenie zásady rovnakého zaobchádzania

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 4Cdo/112/2021

kladívko Zobraziť fotogalériu

Senát 4C občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 28. marca 2023 vo veci vedenej pod sp. zn. 4Cdo/112/2021, týkajúcej sa konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, uznesením z 28. marca 2023, sp. zn. 4Cdo/112/2021 zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu a súdu prvej inštancie a vec vrátil na ďalšie konanie súdu prvej inštancie.

Dovolací súd pri riešení právnej otázky týkajúcej sa posúdenia  prenesenia dôkazného bremena v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a stanoviskom k tejto otázke dospel k záveru, že na preukázanie nepriamej diskriminácie a presunu dôkazného bremena v antidiskriminačných sporoch je nevyhnutné uviesť skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť diskrimináciu dôkazom prima facie (na prvý pohľad), následne sa dôkazné bremeno presúva na žalovaného,  aby preukázal,  že k diskriminácii nedošlo.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia bude stranám doručené v zákonnej lehote a jeho znenie bude následne publikované na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

Skočiť na navigáciu