Skočiť na obsah

Ján Šikuta: Dôvera ľudí v súdy a dĺžka súdneho konania sú spojené nádoby

Bratislava, 12. mája 2023 - Keď budú mať ľudia garanciu poskytnutia spravodlivosti v primeranom čase, budú nám viac dôverovať. Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta to povedal pri príležitosti stretnutia predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v Bratislave.

stretnutie_predsednictva_Siete_predsedov_NSEU__29 Zobraziť fotogalériu

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta vníma stretnutie Siete, ako kvalitný odborný priestor na výmenu skúseností v kontexte súčasných tém rezonujúcich v justícii a súdnictve členských štátov Európskej únie. Za tému, ktorá si vyžaduje pozornosť kompetentných Ján Šikuta označil dĺžku súdnych konaní a prieťahy v konaní. Ak vynaložíme maximálne úsilie na skracovanie dĺžky súdneho konania a poskytneme ľuďom spravodlivosť v primeranom čase, verím, že dôvera ľudí v súdy bude mať stúpajúcu tendenciu,“ zdôraznil Ján Šikuta. Dodal, že ho teší mierny pozitívny trend stúpajúcej dôvery v súdy na Slovensku, ktorý zachytil nedávny prieskum, zdôraznil však, že v snahe nesmieme poľaviť.

Skracovanie dĺžky súdneho konania si podľa Jána Šikutu vyžaduje systémové riešenia. Za jedno z nich považuje vytváranie kvalitného personálneho zázemia pre sudcov prostredníctvom odbornej podpory asistentov sudcu. Ide o agendu, ktorá je pre Jána Šikutu od jeho nástupu do funkcie stále jednou z priorít. Druhá oblasť, ktorá má potenciál pozitívne ovplyvniť dĺžku súdnych konaní je zjednocovacia činnosť, ako primárna funkcia Najvyššieho súdu. „Tam, kde je dvojkoľajnosť, chýba právna istota. Keď zjednotíme názor na riešenie určitého právneho problému, posilníme právnu istotu, znížime súdivosť a skrátime dĺžku konania pred súdom. To je to, na čo by sa mal Najvyšší súd sústrediť,“ povedal Ján Šikuta.   

Pre kvalitný výkon súdnictva je dôležité aj materiálno - technické zázemie. Jána Šikutu mrzí, že je to práve Najvyšší súd SR, ktorý roky nemá vlastné dôstojné sídlo. Zdôraznil: „Sme v tomto smere európsky unikát. Stav, keď Najvyšší súd roky nemá vlastné dôstojné sídlo a musí svoju činnosť reálne vykonávať v štyroch rôznych budovách nie je trvalo udržateľný.“

Hlavným cieľom Siete je užšia vzájomná spolupráca najvyšších súdov, výmena názorov a skúseností zo súdnej praxe. Sieť vytvára fórum, prostredníctvom ktorého si môžu európske inštitúcie vyžiadať stanoviská najvyšších súdov a diskutovať tak o otázkach spoločného záujmu. Zaoberá sa aj legislatívnymi návrhmi predkladanými európskymi inštitúciami na poli súdnictva, predovšetkým v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach.

Stretnutie predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie sa konalo v Bratislave 11. - 12. mája 2023 v priestoroch účelového zariadenia Bôrik. V roku 2022 sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva Siete predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v Ľubľane a v Brne. Nasledujúce stretnutie sa bude konať na jeseň 2023 vo Viedni.

Skočiť na navigáciu