Skočiť na obsah

Najvyšší súd prispieva k posilneniu právnej istoty účastníkov konania

Bratislava, 3. mája 2023 - Obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu dnes prijalo 20 nových judikátov. Prijaté právne vety, ktoré budú uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, prispejú k posilneniu právnej istoty účastníkov konania.

kolégium Zobraziť fotogalériu

Na finálnom znení právnych viet, so zohľadnením pripomienok Generálnej prokuratúry SR, právnických fakúlt viacerých univerzít a vysokých škôl, sa významne podieľal zjednocovací senát kolégia. Predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Katarína Pramuková vyzdvihla činnosť tohto senátu, a to najmä v súvislosti s napĺňaním primárnej funkcie Najvyššieho súdu, ktorou je zjednocovanie rozhodovacej praxe súdov. Sú to práve judikáty Najvyššieho súdu, ktoré sú pre súdy nižšej inštancie vítanou spätnou väzbou pri spoločnom úsilí o posilnenie právnej istoty účastníkov konania. Katarína Pramuková rovnako ocenila erudovanosť všetkých odborných pripomienok, ako potrebnú spätnú väzbu odbornej verejnosti a akademickej obce k rozhodovacej činnosti súdov.

Zasadnutia sa osobne zúčastnili zástupcovia akademickej pôdy, a to z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., z Fakulty práva Paneurópskej VŠ prof. JUDr. Anton Dulak, PhD., zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky JUDr. Marek Tomašovič, PhD., a tiež zástupcovia viacerých krajských súdov.

 

Skočiť na navigáciu