Skočiť na obsah

Najvyšší súd výrazne investuje do zvyšovania svojej efektívnosti a transparentnosti

logo NS SR Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 6. december 2018 – Najvyšší súd bude pracovať efektívnejšie, rýchlejšie a transparentnejšie. Dosiahnuť to chce zlepšením informovanosti o rozhodovacej činnosti, dobudovaním analytického centra a zrealizovaním procesno-organizačného auditu. Pri zavádzaní týchto opatrení použije nenávratný finančný príspevok.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uzavrela zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“.

Posilnenie transparentnosti justície je základným cieľom národného projektu a uzavretie tejto zmluvy predstavuje významný krok v rámci opatrení na zefektívnenie a skvalitnenie súdneho systému. Prostredníctvom projektu tak Kancelária NS SR zabezpečí efektívnejšie poskytovanie informácií a celkový prehľad o súdnych konaniach. Ide o výrazný prínos pre verejnosť, ako aj pre ďalšie inštitúcie súdneho systému, štátnej správy či pre akademickú obec.

Počas implementácie projektu Kancelária NS SR vybuduje a posilní odborné a analytické kapacity NS SR. Zavedie tak funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR. „Som presvedčená, že kvalitná analytická činnosť prispeje k zjednocovacej činnosti Najvyššieho súdu, čím sa zvýši predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a zároveň zníži súdivosť. Z pohľadu občana je to nesmierne dôležité, pretože tak v konečnom dôsledku skrátime dĺžku súdnych konaní,“ vysvetlila predsedníčka NS SR Daniela Švecová.

Súčasťou projektu je taktiež vykonanie procesno-organizačného auditu. Jeho účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov. „Audit nám pomôže nastaviť vnútorné procesy efektívnejšie. Hovoríme o podpore efektívneho riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov či o systéme ich hodnotenia a odmeňovania. Vďaka tejto reforme sa skvalitní pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov a aplikujú sa moderné pracovné postupy. V konečnom dôsledku tak dosiahneme významnú úsporu verejných prostriedkov.“ doplnil vedúci Kancelárie Najvyššieho súdu Ivan Solej.

Projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“ je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 398 315,15 EUR. Národný projekt vytvorí predpoklady pre druhú fázu projektu v zmysle Reformného zámeru Kancelárie Najvyššieho súdu SR.

Skočiť na navigáciu