Skočiť na obsah

Nové číslo právnického časopisu Bulletin ODAK

logo Zobraziť fotogalériu

Pod gesciou Oddelenia analytiky, dokumentácie a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu vyšlo druhé tohtoročné číslo odborného recenzovaného právnického časopisu Bulletin ODAK. Bulletin ODAK s periodicitou dvakrát ročne prináša v online verzii čitateľom najdôležitejšie a najzaujímavejšie novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V rámci článkov venujúci sa súdnym systémom Vám tentokrát predstavíme súdny systém Poľskej republiky.

V novej európskej legislatíve sme sa zamerali na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/850 z 30. mája 2022 o počítačovom systéme na cezhraničnú elektronickú výmenu údajov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726, ktorého cieľom je zabezpečiť účinný prístup všetkých občanov a podnikateľov k spravodlivosti a uľahčiť justičnú spoluprácu v občianskych, obchodných a v trestných veciach medzi členskými štátmi.

V pravidelných rubrikách venujúcim sa judikatúre sa môžete oboznámiť s podanými a rozhodnutými predbežnými otázkami, ako aj s rozhodnutiami vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ v oblasti správneho súdnictva z databázy JuriFast Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ.

Európsky súd pre ľudské práva jednomyseľne prijal žiadosť o vydanie poradného stanoviska, ako odpoveď na žiadosť, ktorú sformulovala Štátna rada Francúzskej republiky. V článku Poradné stanovisko o rozdiele v zaobchádzaní so združeniami vlastníkov pozemkov Vás oboznámime s bližšími okolnosťami vedúcimi k jeho prijatiu.

V závere bulletinu vám predkladáme prehľad judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na tému Použitie sily pri zaisťovaní bezpečnosti na demonštráciách a preklad výňatku z Príručky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z trestnoprávneho hľadiska – Prezumpcia neviny.

Príjemné čítanie a všetko dobré v novom roku 2022 Vám praje kolektív Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

637974.d851b2.pdf (nsud.sk)
 

Skočiť na navigáciu