Skočiť na obsah

Organizačné zabezpečenie súdu - z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“

Nasledujúci text je súčasťou série výňatkov z publikácie „Najvyšší súd Slovenskej republiky“, ktorá bude slávnostne prezentovaná v septembri 2023.

logo NSSR 30 vyrocie Zobraziť fotogalériu

Organizačné zabezpečenie súdu

 

Činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po osamostatnení republiky upravovali popri všeobecne záväzných právnych predpisoch aj početné interné normy, ktorých výpočet už v roku 2006 predstavoval niekoľkostranový zoznam:

  • Rokovací poriadok z 11.5.1993
  • Organizačný poriadok z 1.6.2002
  • Kancelársky poriadok z 1.6.2002 (predtým platili poriadky z 1.1.1999, 1.6.1995, a 14.12.1993).
  • Pracovný poriadok z 13.5.2002
  • Skartačný poriadok z 1.1.1999 a ďalšie početné smernice, služobné predpisy, opatrenia, príkazy, poriadky a zásady.

Rokovací poriadok Pls 1/93 pritom plynule nadväzoval na úpravu spred roku 1993. Najvyšší súd však nerozhodoval už len v 3-členných, ale aj 5-členných senátoch. Rozšírené senáty rozhodovali o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam senátov, ktoré rozhodli o riadnom opravnom prostriedku. Senáty pritom tiež mohli v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou podať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania.

Štvordelenie kolégií zostalo zachované z predchádzajúceho obdobia, spolu s ich primárnym poslaním – zaujímania stanovísk k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. Návrh na zaujatie stanoviska mohol podľa tohto Rokovacieho poriadku predložiť aj minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor.

Zachovaný zostal aj kárny senát na čele s predsedom, ktorý predsedal štyrom ďalším členom. Návrhy na začatie kárneho konania podával predseda NS SR.

Podľa rokovacieho poriadku mal podpredseda súdu na starosti vydávanie Zbierky stanovísk a rozhodnutí súdov SR. V roku 1998 sa aktuálne pripravoval aj nový obal na Zbierku stanovísk a rozhodnutí súdov SR – obálku navrhol akademický maliar František Blaško. Zrealizovala sa vtedy tiež aj dodnes platná zmena názvu Zbierky rozhodnutí a stanovísk súdov SR na Zbierku stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR. Zároveň sa pracovalo aj na galérii predsedov najvyššieho súdu a na publikácii k dejinám najvyššieho súdu, tieto pokusy sa však nedotiahli do úspešného konca...“

 

Skočiť na navigáciu