Skočiť na obsah

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

foto_A.Moravcikova2 Zobraziť fotogalériu
„Vedieť s pokojnou mysľou prijať veci, ktoré zmeniť nemôžem. Mať silu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. A mať múdrosť vedieť rozlíšiť jedno od druhého.“
 
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. bola 8. októbra 2020 vymenovaná prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Do funkcie sudkyne bola vymenovaná v januári 2008, jej vstupu do justície predchádzalo viac ako 10 ročné pôsobenie na akademickej pôde. Na Okresnom súde Trnava začala pôsobiť na úseku obchodného súdnictva a od roku 2011 pôsobila ako sudkyňa a následne predsedníčka senátu Krajského súdu v Trnave v občianskoprávnom kolégiu. Sudkyňou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa stala v roku 2015 so zaradením na obchodnoprávnom kolégiu. Od roku 2017 svoje skúsenosti uplatňuje ako predsedníčka senátu Najvyššieho súdu.

Celý život sa venuje predovšetkým obchodnému právu, zameriava sa na oblasť súťažného práva a obchodných záväzkových vzťahov. Je autorkou a spoluautorkou desiatok odborných publikácií z týchto oblastí, je spoluautorkou veľkých komentárov k Občianskemu zákonníku a Obchodnému zákonníku a pôsobí ako členka redakčnej rady odborných časopisov Zo súdnej praxe a Súkromné právo.

Andrea Moravčíková sa narodila v roku 1974, vyrastala v Piešťanoch. Po absolvovaní štúdia práva na Univerzite Komenského v Bratislave zostala viac ako 10 rokov pôsobiť v akademickej sfére - najskôr na Katedre počítačového práva a následne na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, kde aj v roku 1999 obhájila rigoróznu prácu a v roku 2002 dizertačnú prácu. V období rokov 2004 až 2007 pôsobila aj ako samostatná advokátka, čo jej umožňovalo prepojiť teoretické vedomosti s ich praktickou realizáciou, a naopak praktické skúsenosti pretaviť do podnetov pri výučbe a v publikačnej činnosti.

V rokoch 2004 – 2006 absolvovala dištančný študijný program Cambridge University UK a štúdium ukončila diplomom Cambridge Diploma in Introduction to English Law and the Law of European Union. V rámci doktorandského štúdia sa zúčastnila viacerých študijných pobytov - na St. Anne’s College, Oxford University, v Spojenom Kráľovstve, St. Louis University v Spojených štátoch amerických a Göteborg University vo Švédsku. Je absolventkou viacerých odborných seminárov organizovaných medzinárodnými sudcovskými organizáciami ako EJTN a AECLJ, zúčastnila sa viacerých študijných návštev v Luxemburgu a Štrasburgu, zameraných na aplikáciu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Na súdnom dvore Európskej únie absolvovala v období od septembra 2019 do februára 2020 dlhodobú stáž sudcu.

Vstupom do justície naďalej zostala aktívna aj v pedagogickej oblasti - ako prednášajúca najmä na seminároch pre Justičnú akadémiu SR a Slovenskú advokátsku komoru, ako aj na odborných konferenciách doma aj v zahraničí. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a externou spolupracovníčkou vzdelávacej inštitúcie European Judicial Training Network.

Popri výkone funkcie sudkyne sa snaží nielen prednášať, ale aj sama získavať nové zručnosti a vedomosti. Absolvovala ročný dištančný program ENTraNCE na European University Institute v talianskej Florencii, ako aj viaceré semináre organizované Európskou justičnou akadémiou v nemeckom Trieri so zameraním na európske právo a semináre organizované Justičnou akadémiou SR.

Medzi plynulé jazykové znalosti Andrey Moravčíkovej patrí angličtina, francúzština, nemčina a ruština.

Nosnou témou Andrey Moravčíkovej v rámci jej pôsobnosti na Najvyššom súde je aktívny prístup k hodnotám právnej istoty ako pilierov právneho štátu, ku ktorej je možné prispieť práve tvorbou kvalitnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dobrým nástrojom jej vyhľadávania a efektívnou komunikáciou Najvyššieho súdu so súdmi nižších inštancií. Dôležitým prvkom je pravidelné oboznamovanie sa s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Význam zjednocovacej činnosti vidí ako v kvalite rozhodovania súdov v prejednávaných veciach, tak v zosúlaďovaní rozdielnych postupov pri interpretácii právnych predpisov pri ich aplikácii v prípadoch, keď absentuje ich jednoznačnosť.

Kompetencie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR

 
Skočiť na navigáciu