Skočiť na obsah

Predseda Najvyššieho súdu SR: „Váhu európskych hodnôt je potrebné pripomínať si aj dnes “

3 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 26. september 2023 – Najvyšší súd Slovenskej republiky si v tomto roku pripomína tridsiate výročie svojej existencie v rámci samostatnej Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti Najvyšší súd zorganizoval slávnostne podujatie spojené s predstavením prvej publikácie mapujúcej históriu a činnosť Najvyššieho súdu.

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta vníma 30. výročie Najvyššieho súdu, ako pripomienku dodržiavania demokratických hodnôt, na ktorých v januári 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Slovenská justícia sa podľa Jána Šikutu formovala na pozadí početných spoločenských zmien a výziev, ktoré mali prirodzene výrazný vplyv aj na vývoj Najvyššieho súdu. Za najzásadnejší moment v tridsaťročnej histórii považuje Ján Šikuta vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorým sa aj Najvyšší súd prihlásil k európskym hodnotám, ktorých dôležitosť je nevyhnutné vnímať aj v súčasnosti. Najvyšší súd je aktuálne stabilnou súčasťou medzinárodných štruktúr, v rámci ktorých má možnosť viesť medzinárodný dialóg a inšpirovať sa partnermi, ktorí presadzujú ideu moderného súdnictva. Práve ideu moderného súdnictva a princíp otvorenej justície – justície, ktorá má dôveru občanov, považuje vedenie Najvyššieho súdu za piliere právneho štátu. Ján Šikuta vníma aj aktuálne výzvy spojené s posilnením dôvery občanov v súdnu moc či s rozhodovaním súdov v primeranom, čo možno v najkratšom čase.

Prierezovo sa činnosti a medzníkom Najvyššieho súdu na pozadí troch uplynulých dekád vo svojich prejavoch venovali aj predsedovia jednotlivých kolégií – predsedníčka občianskoprávneho kolégia Jana Bajánková, predsedníčka obchodnoprávneho kolégia Katarína Pramuková a predseda trestnoprávneho kolégia František Mozner.

V rámci slávnostnej ceremónie predstavila vedúca kolektívu autorov Martina Gajdošová prítomným publikáciu „Najvyšší súd Slovenskej republiky“. Publikácia je exkurzom dejinného vývoja vrcholného orgánu slovenského všeobecného súdnictva. S dôrazom na komplexnosť informačnej hodnoty sa kniha venuje aj predchodcom dnešného Najvyššieho súdu, ktorí sa formovali a vyvíjali v čase, reflektujúc turbulentné spoločensko-politické zmeny v jednotlivých historických etapách nášho štátneho vývoja.

Pozvanie predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu na podujatie prijali čelní predstavitelia slovenskej justície vrátane predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana, predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, predsedu Najvyššieho správneho súdu SR Pavla Naďa a ďalšie právnické a akademické autority. Podujatia sa na pozvanie Jána Šikutu zúčastnil tiež predseda Najvyššieho súdu Českej republiky Peter Angyalossy.

Skočiť na navigáciu