Skočiť na obsah

Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) má výhrady k reforme súdnictva

logo Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 22. december 2020 – Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) má výhrady k reforme súdnictva. K predmetnej legislatíve sa predsedníctvo vyjadrilo na žiadosť člena CCJE, sudcu Najvyššieho súdu a predsedu trestnoprávneho kolégia Františka Moznera, zastupujúceho Slovenskú republiku. 

Predsedníctvo sa vo svojom stanovisku kriticky vyjadrilo k trom oblastiam reformy súdnictva, a to k zásahom do funkčného obdobia členov súdnej rady, k preloženiu sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov a k funkčnej imunite sudcov.

Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov vo svojom stanovisku konštatuje, že novela ústavy, ktorá ustanovuje výslovnú možnosť odvolať predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia, nie je v súlade so štandardmi CCJE a európskymi štandardmi, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva vo všeobecnosti. Opatrenia, ktoré narúšajú istotu funkčného obdobia členov súdnej rady, vyvolávajú podozrenie, že zámerom týchto opatrení je ovplyvňovať jej rozhodnutia. Zamýšľané opatrenie nevyhnutne povedie k spolitizovaniu, alebo prinajmenšom k dojmu spolitizovania, činnosti súdnej rady, pretože jej členovia budú závisieť od tých, ktorí ich zvolili alebo vymenovali, nielen pri svojom vymenovaní, ale aj pri výkone svojho mandátu. Mandát členov súdnej rady by sa mal skončiť až uplynutím ich funkčného obdobia, odchodom do dôchodku, rezignáciou alebo smrťou alebo ich odvolaním z funkcie v prípade tak hrubého nesprávneho konania, ktoré takýto postup odôvodňuje.

Predsedníctvo zároveň poukazuje na to, že implementácia navrhovanej zmeny, ktorá zavádza preloženie sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov, bude v súlade s európskymi normami iba za predpokladu, že budú dodržané zásady istoty funkčného obdobia a nepreložiteľnosti, ktoré sú kľúčovými prvkami nezávislosti sudcov. V tejto súvislosti by sa mali ďalej zaviesť presné a jasné ustanovenia na legislatívnej úrovni.

Prijatie navrhovaného pozmeňujúceho návrhu obmedzujúceho funkčnú imunitu sudcov by nielenže podstatne znížilo existujúcu záruku súdnej nezávislosti a otvorilo by dvere interpretácii a politicky motivovanej nesprávnej interpretácii, ale by tiež viedlo k väčšiemu (politickému alebo disciplinárnemu) tlaku na sudcov. Aj keď je potrebné uznať oprávnenosť týchto obáv, boj proti korupcii by nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva.

 

Skočiť na navigáciu