Skočiť na obsah

Predsedovia Ján Šikuta a Pavol Naď sa dohodli na prechode správnej agendy z Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd

58068 Zobraziť fotogalériu

Bratislava, 27. mája 2021 - Agenda správneho kolégia Najvyššieho súdu musí prejsť na novovzniknutý Najvyšší správny súd celistvo. V opačnom prípade by sa obe vrcholné inštitúcie všeobecného súdnictva vystavili ústavnoprávnym rizikám. Dohodli sa na tom predsedovia Ján Šikuta a Pavol Naď. Tento krok obaja považujú za mimoriadne dôležitý najmä z pohľadu občana, ktorý právom očakáva plynulosť súdnych konaní v správnej agende.

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta je presvedčený, že na to, aby boli v oblasti správneho súdnictva zabezpečené princípy právnej istoty či legitímnych očakávaní, musí agenda správneho kolégia Najvyššieho súdu prejsť na Najvyšší správny súd komplexne. Pôvodnému návrhu predsedu Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa, aby vybavovanie agendy správneho súdnictva dočasne paralelne riešili obe inštitúcie, Ján Šikuta rozumie, existencia dvoch „najvyšších“ súdov pre tú istú agendu v rovnakom čase by však podľa neho v praxi vystavovala obe inštitúcie vážnym ústavno-praktickým problémom a mohla by viesť vo viacerých aspektoch až k ohrozeniu ústavnosti. Predovšetkým ide o niektoré komponenty práva na spravodlivý proces, ako právo na zákonného sudcu či niektoré princípy materiálneho právneho štátu, najmä princípu právnej istoty či legitímnych očakávaní.

Predseda Ján Šikuta je presvedčený, že takáto dvojkoľajnosť by mala negatívny vplyv tak na rýchlosť a kvalitu rozhodovania, ako aj na zjednocovaciu činnosť oboch inštitúcií. V oblasti správneho súdnictva by totiž nebolo možné účinne zabezpečiť jednotný výklad právnych predpisov a z toho vyplývajúcu jednotnú rozhodovaciu prax, čo by zároveň narušilo predvídateľnosť súdnych rozhodnutí.

K dohode medzi predsedami oboch vrcholných inštitúcií všeobecného súdnictva výrazným spôsobom prispel prísľub ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej podporiť predsedu Najvyššieho správneho súdu pri navýšení počtu asistentov v rámci plánovaného ukazovateľa všetkých miest, pričom k tomu ministerka zároveň uviedla, že toto manažérske rozhodnutie je nakoniec plne v rukách predsedu Najvyššieho správneho súdu. Takéto riešenie podľa predsedu Najvyššieho správneho súdu Pavla Naďa spriechodňuje prevzatie celej agendy správneho kolégia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd dňom 1. augusta a v konečnom dôsledku ho považuje za lepšiu alternatívu oproti jeho pôvodnému návrhu. Pavol Naď zdôrazňuje, že jeho prvoradým záujmom je ochrana práva účastníkov na spravodlivé súdne konanie a docielenie čo najrýchlejších rozhodnutí najmä v reštančných veciach v správnej súdnej agende a z tohto pohľadu vníma konečnú dohodu s ministerkou Máriou Kolíkovou a predsedom Jánom Šikutom za dobrú a pre občana prospešnú.

Na záver dodávame, že Najvyšší súd nevykonáva dočasne pôsobnosť Najvyššieho správneho súdu, ale do 31. júla je stále vrcholným súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva. Túto právomoc v oblasti správnej agendy odovzdá Najvyššiemu správnemu súdu 1. augusta.

Skočiť na navigáciu