Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - Golonka vs. Šťastný o ochranu osobnosti

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 4Cdo/57/2022

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 26. apríla 2023 senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v spore o ochranu osobnosti verejne vyhlásil rozsudok vo veci vedenej pod sp. zn. 4Cdo/57/2022, v ktorej právne posudzoval otázku, od vyriešenia ktorej žalovaný vyvodzoval svoj úspech v konaní. Išlo o otázku nesprávneho právneho posúdenia veci odvolacím súdom vo vzťahu k výrokom žalovaného na adresu žalobcu:  „Nech žijú komunisti a ŠTBáci,...súdruh.“ Podľa žalovaného išlo o hodnotiaci úsudok, ktorý je vyjadrením jeho subjektívneho názoru a nemožno preto hodnotiť jeho pravdivosť, zásah do práv žalobcu nebol neoprávnený  a intenzita zásahu do práva žalobcu bola nízka.

Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozsudkom zamietol dovolanie žalovaného proti rozsudku odvolacieho súdu a pri riešení položených právnych otázok dospel o. i. k týmto záverom:

V prvom rade mal za to, že právne posúdenie opodstatnenosti uplatneného nároku odvolacím súdom vo väzbe na zistený skutkový stav bolo správne. Odvolací súd rešpektoval judikatúrou ustálené výkladové hľadiská, keď dôsledne rozlišoval medzi skutkovými tvrdeniami a hodnotiacimi úsudkami a výroky žalovaného posudzoval s prihliadnutím na všetky súvislosti a okolnosti, za ktorých k nim došlo, predovšetkým so zreteľom na ich podstatu a sledovaný cieľ. Dovolací súd v tejto súvislosti odkázal na body 19., 20. a 23. rozsudku odvolacieho súdu, z ktorých jednoznačne vyplýva, že odvolací súd výroky žalovaného posúdil ako kritiku a ironizovanie a teda ako hodnotiaci úsudok. Zdôraznil však, že vecnosť kritiky vyžaduje, aby kritika vychádzala z pravdivých skutočností  ako premís pre hodnotiaci úsudok.

Žalobca  je osoba všeobecne známa širokej verejnosti (kapitán československej hokejovej reprezentácie, v domácej a svetovej verejnosti známy a rešpektovaný športovec, člen Siene slávy IIHF, Siene slávy slovenského hokeja, člen Siene slávy českého a nemeckého hokeja), u ktorého sa predpokladá seriózne správanie, vážnosť a rešpekt. Ironizujúcou želacou vetou smerom k žalobcovi "Nech žijú komunisti a ŠTBáci!" a následné pomenovanie žalobcu "súdruhom", došlo zo strany žalovaného k podsúvaniu takého vnímania žalobcu, že  je tým, kto v minulom režime priamo zosobňoval "komunistu a ŠTBáka" a teda že tieto etické predpoklady nespĺňa. Uvedené malo bezpochyby v okolnostiach prípadu negatívne dopady na jeho meno, vážnosť, dôstojnosť a česť.   

Pokiaľ teda odvolací súd v preskúmavanej veci pri riešení konfliktu slobody prejavu a práva na ochranu osobnosti zohľadnil, že žalovaný v relácii vysielanou v televízii a teda s celoslovenskou pôsobnosťou týmito svojimi výrokmi prekročil medze slobody prejavu a neprípustne zasiahol do chránených osobnostných práv žalobcu, nespočíva jeho rozhodnutie na nesprávnom právnom posúdení veci. Je preto namieste také právne hodnotenie veci, podľa ktorého úvahy a závery odvolacieho súdu nie sú nesúladné s ustálenou rozhodovacou praxou dovolacieho súdu.

 

Skočiť na navigáciu