Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - nariadenie neodkladného opatrenia

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5 Obdo/36/2022

kladívko Zobraziť fotogalériu

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. 5 Obdo/36/2022 zo dňa 18. apríla 2023 v spore žalobcu VERBINA, o. z., proti žalovaným  NetSuccess, s. r. o., a Konšpirátori.sk, o. z., o nariadenie neodkladného opatrenia, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20. júna 2022, rozhodol tak, že dovolanie odmietol ako procesne neprípustné a žalovaným priznal nárok na náhradu trov dovolacieho konania v celom rozsahu.

Dovolací súd mal za to, že z obsahu dovolania žalobcu vyplynuli len opakované tvrdenia a námietky, s ktorými sa už v dostatočnej miere a presvedčivo vysporiadali súdy nižšej inštancie. Dovolací súd zdôraznil, že neodkladné opatrenie nie je bežným nástrojom zabezpečenia práva, jedná sa o výnimočný prostriedok zasahujúci vtedy, ak je zo strany žalobcu osvedčená naliehavosť bezodkladnej úpravy pomerov strán sporu, nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, pričom žalobca neosvedčil existenciu elementárnych požiadaviek nevyhnutných pre nariadenie ním požadovaného neodkladného opatrenia. Tiež poukázal na to, že odvolací súd nepochybil, keď potvrdil správnosť úvahy týkajúcej sa nedostatku pasívnej vecnej legitimácie žalovaného NetSuccess, s. r. o., voči ktorému tak bolo potrebné návrh zamietnuť, keďže nie je prevádzkovateľom webového portálu www.konspiratori.sk <http://www.konspiratori.sk>, a teda nemožno mu požadované povinnosti uložiť. Vo vzťahu k žalovanému Konšpirátori.sk, o. z. nebolo preukázané, že tým, že uviedol žalobcu do databázy webových stránok spôsobil žalobcovi ujmu. Odvolací súd akcentoval skutočnosť, že sporná databáza má výslovne odporúčací charakter a ide o realizovanie ústavného práva na slobodu prejavu, ktorého sa dovolával samotný žalobca. To, že odvolací súd dodal, že samotný žalobca vo svojom odvolaní poukázal na to, že do predmetnej databázy bol zaradený už pred 2 rokmi, čo je v príkrom rozpore s potrebou bezodkladnosti úpravy pomerov medzi sporovými stranami ako elementárnou podmienkou pre nariadenie neodkladného opatrenia, nie je úvahou iracionálnou, pričom dovolací súd tu dodal, že nelogickosť argumentácie, že dovolateľ začal „bojovať“ s touto skutočnosťou až v čase, keď začal dosahovať príjmy, popiera elementárnu logiku. Tiež neosvedčuje naliehavosť potreby nariadiť takéto bezodkladné opatrenie po prípadnom zásahu dovolacieho súdu postup žalobcu, ktorý vo veci samej stále nepodal žalobný návrh, a teda ani len neprejavil záujem vykonať relevantné dokazovanie a prejednať vec samotnú. Nemožno teda naozaj hovoriť ani o žalobcovi bezprostredne hroziacej ujme, ktorej možno zabrániť nariadením navrhovaného opatrenia.

5Obdo/23/2022 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu