Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - otázka relevancie časového rozsahu výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Obdo/32/2022

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 25. októbra 2023 senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozsudkom rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 5Obdo/32/2022. Dovolací súd v predmetnom rozhodnutí riešil otázku relevancie časového rozsahu výkonu funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Uzavrel, že výkon funkcie konateľa v žiadnom prípade nemôže byť posudzovaný cez optiku (hoci aj per analogiam) pracovného práva.

Vzájomné práva a povinnosti medzi štatutárnym orgánom a obchodnou spoločnosťou sa môžu spravovať aj pracovnoprávnymi predpismi, pokiaľ si to strany výslovne dohodnú, avšak ustanovenia obchodného zákonníka o právach a povinnostiach členov štatutárneho orgánu tým nebudú dotknuté. Istá individuálne dohodnutá úprava môže dať členom orgánov možnosť využiť určité inštitúty pracovného práva v zmluve o výkone funkcie člena orgánu spoločnosti, ktoré sa sčasti priblížia ochrane, akú poskytuje pracovné právo.

Primárnou je v tomto ohľade povinnosť členov štatutárnych kapitálových obchodných spoločností vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou (náležitou) starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov (akcionárov). Táto povinnosť nie je časovo ohraničená, výkon tejto funkcie trvá 24 hodín denne a bez ohľadu na to, kedy ju po dobu trvania funkcie plní, jeho odmena zostáva rovnaká.

V tejto veci súdy nižších inštancií správne uzavreli, že úvaha o tom, v akom rozsahu konateľ plní svoje povinnosti, sa nemôže odvíjať od časového vymedzenia trvania plnenia týchto povinností obdobne, ako je to v pracovnom práve.

Dovolací súd tak po konštatovaní, že konateľ po celú dobu trvania svojej funkcie plní svoje povinnosti voči obchodnej spoločnosti nepretržite a výška jeho odmeny nemôže byť podmienená minimálnym alebo maximálnym časovým ohraničením doby, po ktorú si ich má plniť, dovolanie podané žalovaným zamietol.

5Obdo/32/2022 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu