Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - podmienky vydržania

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 1VCdo/1/2024

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 13. mája 2024 veľký senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 1VCdo/1/2024. V predmetnej občianskoprávnej veci sa veľký senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „veľký senát“) zaoberal otázkou, či môžu byť splnené podmienky vydržania aj bez existencie písomného nadobúdacieho úkonu (v okolnostiach danej veci na základe ústnej kúpnej zmluvy).

Veľký senát v tejto občianskoprávnej veci rozsudkom rozhodol, že dovolanie zamieta.

Veľký senát v predmetnom rozhodnutí konštatuje, že právny titul je len jedným z dôkazov preukazujúcich dobromyseľnosť držiteľa a oprávnenosť držby, preto jeho nedostatok pre účely vydržania sám o sebe nemôže zapríčiniť neoprávnenosť držby. Rozhodujúcim vždy bude, či držiteľ konal poctivo, teda napr. či za držanú vec zaplatil dohodnutú sumu, prípadne poskytol iné dohodnuté plnenie alebo preukázateľne išlo o dar ako bezodplatné plnenie.

 

 

Skočiť na navigáciu