Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - posúdenie prípustnosti a dôvodnosti dovolaní proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci pokút ukladaných okresným súdom podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Obdo/19/2022

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 25. októbra 2023 senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 5Obdo/19/2022. Predmetom rozhodnutia bolo posúdenie prípustnosti a dôvodnosti dovolaní proti rozhodnutiu Krajského súdu v Žiline vo veci pokút ukladaných Okresným súdom Žilina ako registrujúcim orgánom podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Ide o prvé takéto rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v ktorom okrem iného dospel k záveru, že konanie o uložení pokuty podľa § 13 zákona č. 315/2016 Z. z., vychádzajúc z „engelovských kritérií“, je potrebné považovať za konanie s trestným charakterom, v dôsledku čoho je pri rozhodovaní o uložení pokuty potrebné a vhodné primerane aplikovať základné trestnoprávne princípy trestania, podľa úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku. Keďže tieto neboli v preskúmavanom rozhodnutí zohľadnené, došlo k zrušeniu ako rozhodnutia odvolacieho súdu tak aj rozhodnutia súdu prvej inštancie a k vráteniu veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

 

 

Skočiť na navigáciu