Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - spor o funkčnú príslušnosť súdov na konanie o odvolaní podanom do 31. mája 2023 v obchodnoprávnych sporoch

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Ndob/5/2023

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu
Dňa 16. augusta 2023 bolo vo veci vedenej Najvyšším súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. 5Ndob/5/2023 senátom obchodnoprávneho kolégia vydané uznesenie, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v spore o príslušnosť. V danej veci išlo o prípad sporu o funkčnú príslušnosť súdov na konanie o odvolaní podanom do 31. mája 2023 proti rozhodnutiu vydanému súdom prvej inštancie v obchodnoprávnom spore. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť a vnútornú rozpornosť jednotlivých ustanovení CSP týkajúcich sa funkčnej príslušnosti odvolacích súdov v obchodnoprávnej agende, vznikol diametrálne odlišný názor súdov, medzi ktorými spor o ich príslušnosť vznikol. Zo strany najvyššieho súdu, predovšetkým pri snahe zachovať zámer súdnej reformy, ktorá má viesť k vytvoreniu vysokej špecializácie pre oblasť obchodného súdnictva, komunikované rozhodnutie považuje za potrebné vnímať ustanovenie § 34 ods. 2 CSP ako normu, ktorá síce odkazuje na ust. § 22 CSP čo do identifikácie súdov prvej inštancie podriadených týmto odvolacím súdom, avšak zároveň ako ustanovenie, ktoré vymedzuje výlučný okruh odvolacích súdov pre oblasť obchodnoprávnych sporov (akcentujúc dikciu § 34 ods. 2 CSP - „Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní...“, t. j. nielen pre rozhodnutia vydané uvedenými súdmi, ale pre všetky rozhodnutia, kde konanie má charakter obchodnej sporovej agendy). 

To, že zákonodarca opomenul, že obchodnoprávnu agendu do 31. mája 2023 viedli všetky súdy SR, ako aj to, že môže nastať situácia, že nielen súdy uvedené v § 22 CSP aj v budúcnosti budú takúto agendu rozhodovať, nemôže viesť k inému záveru, ako tomu, že rigidný, výlučne gramatický výklad dotknutých právnych noriem spôsobí sťaženú realizáciu špecializácie súdnictva. Krajské súdy ako súdy odvolacie (v zásade) sú miestom, kde sa vytvára zázemie pre zjednocovanie, ktorých rozhodnutia sú určujúce pre následnú tvorbu obchodnej judikatúry, a teda je žiaduce, aby výlučne tieto súdy (krajské súdy podľa § 34 ods. 2 CSP - Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Košiciach) už pri aplikácii okamžitej aplikability procesných predpisov boli tie, ktoré ako dokončia už začaté odvolacie konania, tak aj budú vždy tými, ktoré budú túto agendu riešiť bez ohľadu na to, či spor (svojou povahou obchodnoprávny) rozhodol na prvej inštancii súd s obchodnoprávnou alebo inou špecializáciou (či už z dôvodu opomenutia vznesenia námietky účastníkmi alebo zohľadnenia samotným súdom v zmysle § 40 CSP).

Samotný legislatívny vývoj a prijímanie konečného znenia zákonného textu súdnej reformy parlamentom v konečnom dôsledku spôsobil, že jediný zámer zákonodarcu, ktorý však opomenul pretaviť do relevantných prechodných ustanovení, je možné vybadať len z nastavenia obchodnoprávnej agendy ako agendy osobitnej dôležitosti a špecifickosti, kreujúc tak samostatný okruh vysoko špecializovaného obchodného súdnictva v SR, že je subsumované pod kauzálnu príslušnosť. Výklad zohľadňujúci tento zámer súdnej reformy potom prevážil pri rozhodovaní o tom, akým spôsobom pristupovať aj k sporom, v ktorých odvolacie konania začali do 31. mája 2023, avšak ešte o nich nebolo rozhodnuté. 

5Ndob/5/2023 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)
Skočiť na navigáciu