Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - súdne dokazovanie a kvalifikácia odborne spôsobilej osoby

Tlačové komuniké k občianskoprávnym veciam sp. zn. 1 Cdo 224/2021, sp. zn. 5Cdo/224/2021

kladivko Zobraziť fotogalériu

sp. zn. 1 Cdo 224/2021

Dňa 20. decembra 2022 senát občianskoprávneho kolégia NS SR verejne vyhlásil rozsudok vo veci vedenej pod sp. zn. 1 Cdo 224/2021, v ktorej riešil otázku súdneho dokazovania a kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia bude stranám doručené v zákonnej lehote a jeho znenie bude následne publikované na internetovej stránke NS SR.

Dovolací súd dospel pri riešení položených právnych otázok k nasledujúcej interpretácii ustanovenia §§ 206 a 207 CSP:

Nie je povinnosťou súdu v rámci vyhodnotenia odbornej spôsobilosti osôb zapojených do dôkazného procesu prehodnocovať a vyhodnocovať spôsob nadobudnutia kvalifikácie, keďže túto upravujú osobitné predpisy a spadajú pod kontrolu iných orgánov verejnej moci. Súd si môže na overenie dôveryhodnosti osoby vyžiadať diplom, či osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Nie je však predmetom súdneho sporu a nepatrí do výkonu dokazovania spochybňovať kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby, ktorej spôsobilosť na výkon odbornej činnosti potvrdil osobitným režimom zákon (resp. ním ustanovený úrad, orgán, či komisia), do pôsobnosti ktorého výkon konkrétnej činnosti odborne spôsobilej osoby patrí.“

 

sp. zn. 5Cdo/224/2021

Dňa 30. novembra 2022 senát občianskoprávneho kolégia NS SR rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 5Cdo/224/2021, v ktorej išlo o vyriešenie otázky správnej interpretácie ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa lehôt, v ktorých dodávateľ – veriteľ môže požiadať spotrebiteľa o jednorazové vrátenie nesplatenej dlžnej sumy z dôvodu nesplnenia niektorej splátky. Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím uznesením zrušil rozsudok odvolacieho aj prvoinštančného súdu a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.  

Písomné vyhotovenie rozhodnutia bude stranám doručené v zákonnej lehote a jeho znenie bude následne publikované na internetovej stránke NS SR.

Dovolací súd dospel pri riešení položených právnych otázok k nasledovnému:

Z hľadiska vzťahu medzi „trojmesačnou dobou“ a „lehotou nie kratšou ako 15 dní“, ktoré rámce spomína § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka, zákonodarca výslovne neupravuje, či môžu plynúť súbežne alebo či uvedená minimálne 15-dňová lehota môže začať plynúť až po uplynutí trojmesačnej doby. Z § 565 veta druhá Občianskeho zákonníka vyplýva iba to, že veriteľ môže žiadosť o jednorazové vrátenie nesplatenej dlžnej sumy využiť najneskôr do splatnosti najbližšej nasledujúcej splátky a môže tak urobiť až po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením zmeškanej splátky (§ 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka). Jednoznačným je iba to, že v čase uplatnenia práva je spotrebiteľ v omeškaní s plnením niektorej zo splátok tri mesiace a uplynula lehota 15 dní na uplatnenie práva po upozornení dlžníka.

Najvyšší súd zastáva názor, že 15-dňová lehota na upozornenie spotrebiteľa by mala byť realizovaná ešte pred uplynutím troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, vychádzajúc z charakteru upozornenia na možnosť zosplatnenia ako vytvorenia príležitosti pre dlžníka ho ešte odvrátiť, navyše pokiaľ uplatneniu tohto práva nebráni, ak spotrebiteľ zaplatí niektorú zo skorších splátok.

 

 

Skočiť na navigáciu