Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - určenie existencie právneho vzťahu

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 9Cdo/85/2021

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 8. februára 2023 dovolací senát občianskoprávneho kolégia NS SR rozhodol vo veci vedenej pod sp. 9Cdo/85/2021, v ktorej riešil otázku možnosti vzniku pracovného pomeru živnostníka tým, že pre obchodnú spoločnosť opakovane vykonával práce na základe dohôd o dielo uzavretých podľa ustanovení Obchodného zákonníka, a to v rovnakom čase, ako zamestnanci žalovanej, za pokynov povereného zamestnanca tejto spoločnosti a za použitia ňou pridelených pracovných pomôcok a nástrojov. 

Dovolací senát konštatoval, že právny vzťah medzi stranami sporu v žiadnom prípade neobsahoval prvky pracovnoprávneho vzťahu. Žalobca dodával žalovanej dielo, na základe zmlúv o zhotovení diela uzavretých podľa Obchodného zákonníka, ktorých obsah bol jednoznačne daný, zrozumiteľný a určitý. Rozsah diela bol kontrolovaný a odsúhlasovaný oprávneným zamestnancom žalovanej spolu s uvedením počtu hodín strávených realizáciou diela. Záznamy o odsúhlasení boli následne podkladom pre fakturáciu ceny za zhotovenie diela. Z vyplatených súm za realizáciu diela žalobca riadne plnil svoje odvodové povinnosti. Prílohou zmlúv o dielo bol presne špecifikovaný druh prác a predpokladaný počet hodín potrebných na zhotovenie diela. Počet hodín objednaných a reálne vykonaných bol rozdielny, teda žalobca vykonával práce nepravidelne. Dovolací súd vzhľadom na to uzavrel, že žalobcovi v zmysle opakovane uzatváraných  zmlúv o dielo podľa Obchodného zákonníka nevznikol a ani nemohol vzniknúť pracovný pomer u žalovanej obchodnej spoločnosti.

Z týchto dôvodov NS SR neopodstatnené dovolanie zamietol. 

 

9Cdo/85/2021 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

 

Skočiť na navigáciu