Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - určenie hraničného ukazovateľa kauzálnej príslušnosti súdu na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Ndob/27/2023

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 25. októbra 2023 senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 5Ndob/27/2023. Predmetom rozhodnutia bolo stanovenie hraničného ukazovateľa kauzálnej príslušnosti súdu na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v predmetnom rozhodnutí konštatuje, že podľa úpravy v Zákone o konkurze a reštrukturalizácii platnej (ďalej „ZKR“) od 1. júna 2023 pre účely nachádzania kauzálnej príslušnosti súdu na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie, v ktorom sa má ustanoviť správca z oddielu špeciálnych správcov zoznamu správcov, je rozhodným netto stav hodnoty majetku dlžníka právnickej osoby podľa jej poslednej účtovnej závierky pred vyhlásením konkurzu, pričom toto časové hľadisko, a teda aj k tomuto momentu zistená hodnota majetku dlžníka (netto) je určujúca bez ohľadu na neskorší stav korekcií (oprávok, opravných položiek) k hodnote (brutto) vyjadrenej v riadku 01 časti 1 účtovnej závierky.

Vychádzajúc z vyššie uvedených kritérií, keďže v posudzovanom prípade majetok dlžníka podľa poslednej účtovnej závierky nepresiahol hodnotu 10 000 000 eur, a teda na daný prípad nie je možné aplikovať § 196a ods. 2 ZKR v spojení s §20a písm. c) bod 3. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, preto (a contrario) je daná kauzálna príslušnosť súdu podľa § 196a ods. 1 ZKR (tu podľa písm. e), ktorá svedčí Okresnému súdu Prešov príslušnému na konanie podľa ZKR pre obvod Krajského súdu v Prešove, do ktorého spadá sídlo dlžníka).

Skočiť na navigáciu