Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - určenie, že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným právom

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 1Cdo/249/2021

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 28. marca 2023 dovolací senát občianskoprávneho kolégia NS SR rozhodol vo veci vedenej pod sp. 1Cdo/249/2021, v ktorej riešil otázku procesnej prípustnosti žaloby o určenie, že nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobcov nie sú zaťažené záložným právom v situácii, keď v minulosti síce došlo k zriadeniu záložného práva záložnou zmluvou, avšak súčasný stav oslabuje alebo znemožňuje záložnému veriteľovi realizovať výkon záložného práva.

Dovolací senát konštatoval, že súdy nesprávne – podľa § 137 písm. d) Civilného sporového poriadku – posúdili charakter podanej žaloby, ktorá mala byť správne posúdená podľa písmena c) tohto ustanovenia. Podľa názoru dovolacieho súdu bolo potrebné skúmať, či žalobcovia majú naliehavý právny záujem na požadovanom určení, keď ako vlastníci dotknutých nehnuteľnosti mali záujem na tom, aby na liste vlastníctva nebolo v ich neprospech vyznačené záložné právo, ktoré ich môže obmedzovať pri nakladaní s ich nehnuteľnosťami. Dovolací senát uzavrel, že záložný dlžník sa môže brániť proti právu záložného veriteľa na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky nielen obranou proti návrhu záložného veriteľa na speňaženie zálohy, ale tiež prostredníctvom žaloby o určenie, že tu záložné právo nie je (že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným právom). Pokiaľ súd takej žalobe vyhovie, odstráni sa stav právnej neistoty žalobcov. Výrok rozsudku súdu v znení, že sporné nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom v prospech záložného veriteľa je spôsobilým podkladom pre výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na uvedené NS SR svojím uznesením vyhovel dovolaniu, napadnutý rozsudok odvolacieho súdu a tiež prvoinštančného súdu zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.

 

1Cdo/249/2021 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu