Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - veľký senát občianskoprávneho kolégia NS SR k otázke neúčinnosti právneho úkonu

Tlačové komuniké k občianskoprávnej veci sp. zn. 1VCdo/3/2023

kladívko Zobraziť fotogalériu

Dňa 8. novembra 2023 veľký senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 1VCdo/3/2023. V predmetnej občianskoprávnej veci sa veľký senát občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaoberal otázkou neúčinnosti právneho úkonu s príslušenstvom.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v tejto občianskoprávnej veci uznesením rozhodol, že rozsudok Krajského súdu v Prešove z dňa 22.júla 2020 sp. zn. 23Co/40/2019 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Bardejov z 10. októbra 2018 č.k. 1C/217/2015-114 zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie súdu prvej inštancie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v predmetnom rozhodnutí konštatuje, že „dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako dvojstranný právny úkon manželov alebo bývalých manželov, môže byť voči veriteľom niektorého z manželov alebo bývalých manželov, za splnenia zákonom vymedzených podmienok, neúčinným právnym úkonom, a to bez ohľadu na to, že k uzavretiu dohody o vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov došlo počas súdneho konania a súd uzavretie tejto dohody potvrdil vo forme uznesenia o schválení súdneho zmieru.“

 

Skočiť na navigáciu