Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 3Obdo/61/2022

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 31. januára 2024 senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25.10.2023 sp. zn. 5Obdo/19/2022, uznesením rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. 3Obdo/61/2022. Predmetom rozhodnutia bolo posúdenie právnej otázky, ktorú namietal v danej právnej veci dovolateľ.  

Právnou otázkou, ktorú dovolateľ v dovolaní (okrem iných) namietal bola otázka, či § 19 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej „ZRPVS“) zakazoval vzťah medzi oprávnenou osobou a konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora. Podľa dovolateľa § 19 písm. c) ZRPVS upravuje výlučne vzťah medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora, resp. členmi orgánov partnera verejného sektora. Vzťah oprávnenej osoby ku konečnému užívateľovi výhod tak nie je v právnej norme § 19 písm. c) ZRPVS obsiahnutý. Najvyšší súd Slovenskej republiky v predmetnom rozhodnutí konštatoval prípustnosť právnej otázky, formulovanej dovolateľom, keďže od (aj) od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie odvolacieho súdu a takisto daná právna otázka nebola doposiaľ predmetom rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Prípustnosť dovolania dovolateľa bola tak v tejto právnej otázke daná podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. b) CSP.

V predmetnej právnej veci senát obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky formuloval záver, že „za vzťah oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora, ktorý v zmysle § 19 písm. c) ZRPVS predstavuje pre oprávnenú osobu prekážku vykonávania úkonov podľa ZRPVS, je možné považovať aj vzťah oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod, a to za predpokladu, že jeho kvalita a intenzita spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby. “

V uznesení Najvyšší súd Slovenskej republiky ďalej uvádza, že pojem akýkoľvek vzťah v zmysle ustanovenia § 19 písm. c) ZRPVS nepredstavuje „vzťah akejkoľvek intenzity alebo kvality, ale smeruje k forme vzťahu. Imperatív posudzovania intenzity a kvality vzťahu je následne obsiahnutý v časti ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť.“ V otázke posudzovania kvality vzťahu dovolací súd má za to, že „je potrebné posudzovať, či konkrétna forma vzťahu vzhľadom na jeho vnútorné vlastnosti, môže spochybňovať nestrannosť oprávnenej osoby, a to v podobe napríklad ekonomickej závislosti, emočnej blízkosti alebo vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Pri intenzite vzťahu sa berie do úvahy, či pri zistenej forme vzťahu sú tieto vnútorné vlastnosti vo všeobecnosti natoľko prítomné, že môžu spochybňovať nestrannosť oprávnenej osoby. Vzhľadom na uvedené závery podľa najvyššieho súdu len samotná nepriama účasť spoločníka a konateľa oprávnenej osoby s konečným užívateľom výhod v tretej obchodnej spoločnosti nemusí sama o sebe zakladať taký vzťah, ktorý v zmysle § 19 písm. c) ZRPVS spochybňuje nestrannosť oprávnenej osoby.“

Dovolací súd v závere uznesenia v predmetnej obchodnoprávnej veci v súlade aj s aktuálnym znením (časťou za bodkočiarkou) § 19 písm. c) ZRPVS dopĺňa, že za formu vzťahu, ktorá by mohla spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, však nie je možné považovať výkon činnosti advokáta, daňového poradcu alebo inej činnosti podľa osobitných predpisov, na ktoré ustanovenie § 19 písm. c) ZRPVS odkazuje.

3Obdo/61/2022 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

 

Skočiť na navigáciu