Skočiť na obsah

Tlačové komuniké - zaplatenie peňažnej sumy z titulu bezdôvodného obohatenia

Tlačové komuniké k obchodnoprávnej veci sp. zn. 5Obdo/13/2022

komunike ilustracna foto Zobraziť fotogalériu

Dňa 14. júna 2023 bol vo veci vedenej Najvyšším súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. 5Obdo/13/2022 senátom obchodnoprávneho kolégia verejne vyhlásený rozsudok, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o zaplatenie peňažnej sumy z titulu bezdôvodného obohatenia dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 26Cob/64/2018 zo dňa 13. júna 2019 zamietol.

V danej veci išlo o ďalší prípad žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov vo vlastníctve iného subjektu (žalobcu) než vlastníka objektov na pozemkoch stojacich (žalovaného), za dobu bez uzavretej platnej nájomnej zmluvy. 

Dovolací súd v tomto prípade konštatoval, že „súd pri posúdení výšky bezdôvodného obohatenia vzniknutého užívaním pozemkov bez uzatvorenej nájomnej zmluvy, resp. bez existencie iného právneho dôvodu ich užívania, má vždy prihliadať na konkrétne okolnosti danej veci. V situácii, ak bezdôvodné obohatenie vzniklo na strane subjektu, ktorý má na predmetných pozemkoch vybudovaný areál (štátneho) výskumného ústavu a tieto nehnuteľnosti aj reálne využíva na verejnoprospešnú činnosť týkajúcu sa poľnohospodárskej výskumno-vývojovej a s tým spojenej poľnohospodárskej výrobnej  činnosti, potom ide o užívanie poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve žalobcu na poľnohospodárske účely. V takom prípade boli vo vzťahu k posúdeniu výšky bezdôvodného obohatenia splnené podmienky pre primeranú aplikáciu zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na ust. § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“

Teda nie samotný právny predpis, ale výlučne súd na základe vykonaných dôkazov stanovuje výšku bezdôvodného obohatenia.

5Obdo/13/2022 | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu