Skočiť na obsah

Vyšlo prvé číslo tohtoročného odborného právnického časopisu Bulletin ODAK

Pod gesciou Oddelenia analytiky, dokumentácie a komparatistiky Kancelárie Najvyššieho súdu vyšlo prvé tohtoročné číslo odborného recenzovaného právnického časopisu Bulletin ODAK. Bulletin ODAK s periodicitou dvakrát ročne prináša v online verzii čitateľom najdôležitejšie a najzaujímavejšie novinky z rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

00 Bulletin 2023_1_obal Zobraziť fotogalériu

V aktualitách sa dočítate o poradnom stanovisku Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré prijal k žiadosti Najvyššieho súdu Fínska (č. P16-2022-001).
V rámci článkov venujúcim sa súdnym systémom Vám priblížime súdny systém Estónskej republiky. 

V rubrike venujúcej sa európskej legislatíve Vás oboznámime s nariadením Komisie (EÚ) 2023/826 zo 17. apríla 2023, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení týkajúce sa spotreby energie v režime vypnutia, pohotovostnom režime a pohotovostnom režime pri pripojení na sieť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008 a (ES) č. 107/2009. Cieľom nariadenia je stanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodu v EÚ, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie a majú veľký potenciál zlepšenia prostredníctvom ich projektovania z hľadiska vplyvu na životné prostredie neprimerane vysokých nákladov.

Zároveň v pravidelných rubrikách venujúcim sa judikatúre sa môžete oboznámiť s podanými a rozhodnutými predbežnými otázkami, ako aj s rozhodnutiami vnútroštátnych súdov členských štátov EÚ v oblasti správneho súdnictva z databázy JuriFast Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov EÚ.

V závere bulletinu Vám predkladáme prehľad judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na tému Starší ľudia a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a preklad výňatku z Príručky judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 6 dohovoru z trestnoprávneho hľadiska Primeraná lehota.

Kompletný archív všetkých vydaní Bulletinu ODAK nájdete tu: Bulletin ODAK | Najvyšší súd Slovenskej republiky (nsud.sk)

Skočiť na navigáciu